De Werveling organiseert voordrachten en thema-avonden rond antroposofie en steinerpedagogie. Ouders, familie, kennissen, leerlingen, studenten zijn van harte uitgenodigd.

Alle activiteiten vinden plaats in de Middelbare steinerschool van Turnhout – Peter Benoitstraat 26. De school huist momenteel in de gebouwen van PT2O, in afwachting dat haar eigen schoolgebouw gerenoveerd wordt.

Wie aanwezig wil zijn op een van de activiteiten moet zich niet op voorhand aanmelden. Je kan gebruikmaken van de speelplaats als parking.

We starten steeds stipt om 20 uur en eindigen ten laatste om 22 uur.

De toegangsprijs bedraagt 15 €, leerlingen en studenten onder de 25 jaar betalen 10 €. Indien je omwille van financiële beperking een verminderd tarief wil bekomen, kan je je toegangskaart(en) laten klaarleggen aan de inkom. Je stuurt dan op voorhand een mailtje naar de.werveling@msvturnhout.be en geeft zelf aan welk bedrag je wil/kan betalen.

Programma voor 2023-2024

Dinsdag 28 november 2023 om 20 uur
MYRIAM DRIESENS
Is de steinerpedagogie christelijk?

Voordrachtthema: Op deze avond snijden we al onmiddellijk een moeilijk thema aan, zeker in de huidige tijd waarin de katholieke kerk in het oog van de storm staat omwille van ontoelaatbare feiten. Vele mensen maken geen onderscheid tussen deze kerk als instituut en het daarvan losstaande geloof in het bestaan van een geestelijke wereld. Het lijkt wel of er in toenemende mate een aversie is voor het woord Christus. Toch is het antwoord op de vraag of onze steinerpedagogie christelijk is in wezen een Ja. Dat is echter afhankelijk van het hanteren van een radicaal zuiver Christusbegrip. 

Spreker: De voordracht wordt gegeven door Myriam Driesens die priester is in de Christengemeenschap (zie hieronder), een beweging voor religieuze vernieuwing. Vóór zij priester werd, was ze als pionier-leraar verbonden aan de bovenbouw van de steinerschool in Leuven.

Iets over de Christengemeenschap

De Christengemeenschap is ontstaan toen jonge theologiestudenten 100 jaar geleden met een indringende vraag leefden. Hoe kunnen na een schokkende wereldoorlog mensen en gemeenschappen waardig hun levensweg oppakken en vervolgen?

Het werd ook een vraag naar vernieuwing van het christelijke leven zelf die recht doet aan de zich steeds verder van instituties, nationaliteit, ras en gender emanciperende mensenziel.
Een 45-tal protestantse en katholieke studenten en theologen zijn daartoe in 1922 eenvoudigweg begonnen met het stichten van gemeenten in Duitsland en Zwitserland en later over de hele wereld. Deze stichters van de Christengemeenschap kwamen met hun vernieuwingsvragen naar Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Zijn geesteswetenschap bleek de vruchtbare basis voor de uitbreiding en verdieping van de theologie.

Dinsdag 23 januari 2024 om 20 uur
LUC VANDECASTEELE
Grensvervaging tussen het mannelijke en het vrouwelijke

Voordrachtthema: Graag verdiepen we ons in wat het betekent om als meisje of jongen geboren te worden. Hoe ervaren we het kind-, jongere-, mens-zijn als meisje of jongen, man of vrouw? We gaan in op de ontwikkeling van het mannelijke en het vrouwelijke. We kijken vanaf de oorsprong via de
conceptie naar ontstaan, ontwikkeling en vorming van onze geslachtelijkheid en de invloed hiervan op ons bestaan.
Dit is ook een onderwerp dat erg leeft in onze scholen, bij de kinderen en ouders van deze tijd. We gaan ook zeker in op overpeinzingen rond de geslachtelijkheid van de mens en op de gender vragen van onze
tijd. Hieraan verbinden we wat dit betekent voor ouders en leerkrachten in hun dagdagelijkse praktijk als opvoeder.

De spreker: Luc Vandecasteele was huisarts van mei 1980 tot aan zijn pensionering einde 2019. In 1979-80 volgde hij de opleiding in de antroposofische geneeskunde in Nederland, na afronding van de universitaire
opleiding tot arts in 1978. Sinds de prille jaren ’80 tot op heden is hij adviserend schoolarts in Aalst en sinds de prille jaren ’90 ook in Gent. De gezonde ontwikkeling van kinderen is dan ook een groot interessegebied. Verder ook: de verdieping van de wetenschappen door de antroposofische
geesteswetenschap; filosofie en religie; politiek en het sociale vraagstuk; natuur en landbouw.

Dinsdag 5 maart 2024 om 20 uur
LUC D’HEU
Bewust in het leven leren staan met de antroposofie in de onderstroom

Toelichting bij het thema: De spreker had in zijn lange en rijkgevulde leven vooral één focus: het noodzakelijke en dringende bewustzijn te ontwikkelen en te doen groeienbij zichzelf maar ook bij iedereen in zijn omgeving. Zo’n groei gebeurt stapsgewijze, ieder naar eigen kunde en ritme. Voor de spreker ontvouwt zich deze ontwikkelingsweg binnen het dagelijkse leven en speelt de
binding tussen bewustzijn en willen een essentiële rol. Bij de vele schone
maar ook tragische voorvallen in zijn leven, heeft de antroposofie zeer
bepalend geweest: het herkennen en erkennen als middel om het
toekomstige te ontmoeten en dit niet te ontwijken. Voor de spreker zijn
de omvorming van het bewustzijn en het kunstzinnig tegemoet treden
van het leven – tege-moed met heel veel moed – de kern van de
levensopdracht en van zijn levensloop.
De spreker: Luk D’Heu (°1944) is vooral bekend als acteur in theater,
Tv-series en films. Hij studeerde schilderen, beeldhouwen en grafiek in
Sint-Lucas in Brussel. Al vanaf zijn 14 en dat gedurende 22 jaar was hij
de helft van een komisch duo. Rond de leeftijd van 24 leerde hij de
antroposofie kennen en dit was voor hem zeer aanvullend op zijn
klassieke opleiding.
Op bijzondere wijze werd Luk ook in 1976 medeoprichter van de tweede
Vrije School in Vlaanderen, namelijk de Lierse Sterrendaalders. Iets later
gaf hij ook zelf les in de Antwerpse Hiberniaschool, de pionier-steinerschool.  Door zijn beroep in het theater reisde Luk ook de wereld rond.
Binnenkort wordt Luk D’Heu 80 jaar en momenteel is hij vooral plastisch
bezig.

Dinsdag 23 april 2024 om 20 uur
JACQUES MEULMAN
Wat als jongeren vast geraken in het leven?

Beknopte beschrijving van de inhoud
Het gevoel van vast te lopen komt veel voor onder jongeren. Dat is zorgelijk. De
kindertijd en jeugd zouden toch eigenlijk relatief zorgeloos moeten zijn.
Elk nieuw leven begint met beweging, met de wil om te gaan staan en uit zich in de vreugde om te kunnen lopen en het verlangen om je levenspad te vinden en te bewandelen. Wat gebeurt er dan toch met onze jongelui die vastlopen ? Wat is er dan met die wilskracht en die levensvreugde gebeurd? Hoe is dit vastlopen te begrijpen? Wat staat ons te doen?

Iets over de biografie van Jacques Meulman
Na 24 jaar onderwijservaring en het afronden van de 4-jarige deeltijdopleiding voor Biografisch Consulent, volgde Jacques in 2000 de opleiding klinische- en
gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Leiden als voorbereiding op de
postacademische opleiding Antroposofische Psychodiagnostiek, Gespreks- en
Psychotherapie. Tussen 2014 en 2019 heeft hij met een grote groep mensen in
Amsterdam 12 symposia over “Gezondmakend Onderwijs” georganiseerd, waarbij steeds de kwaliteit van het onderwijs werd belicht vanuit de doorwerking in de levensloop van zowel onderwijsgevenden als onderwijsontvangenden. Tegenwoordig werkt Jacques twee tot drie dagen per week in zijn eigen praktijk, geeft voordrachten en verzorgt na- en bijscholingen voor lerarencolleges en collega’s in beroepsopleidingen.

Dinsdag 28 mei 2024
PETER DE GRAEF
Doorheen nulpunten in het leven, met de antroposofie als ruggensteun

Over het thema van deze avond
Een leven zonder moeilijkheden, zonder weerstand is ondenkbaar. Van
nature zijn we geneigd om steeds het leuke, het prettige te betrachten en
het onprettige te vermijden. En zoals je overal kan zien, in de
samenleving, in de geschiedenis, in je persoonlijk leven: dat ontlopen lukt
gewoon niet. Hoe komt dat? Wat komt het ‘onprettige doen in onze levens
en hoe kunnen we er bijgevolg vaardiger mee om gaan?  

Over Peter De Graef
Peter De Graef (°1958) is bekend in Vlaanderen als
acteur, regisseur en theatermaker. Vanaf 1979
speelde hij bij verschillende gezelschappen en
begon hij ook zelf te schrijven. In verschillende
theatergroepen combineerde hij spel en regie. Al
zijn teksten hebben gemeen dat zij de toeschouwer
met veel humor op sleeptouw nemen in een wereld
van wreedheid, gekte en fantasie, waarin de
toeschouwer achter elke hoek zichzelf en de
werkelijkheid tegenkomt.
Via het project ‘zitten’ spreekt hij online over
mediteren in de meest sobere, egoloze vorm.
Gewoon zitten, met niets om handen met
reisgezel Peter De Graef als ‘zitter’. Hij moedigt
aan door zelf in stilte te gaan en associatieve gedachten te delen.

Wie elke dag de tijd neemt om te zitten,
onderhoudt zijn binnenste. Het is even gewoon en
noodzakelijk als tandenpoetsen. Doen we het niet,
dan wordt ons binnenste vuil, voelen we ons
verward en wordt onze wereld troebel. Maar net als
tandenpoetsen, is de dagelijkse gewoonte
belangrijk. Dat lukt met vallen en opstaan, met
geduld en vriendelijkheid. 

 

De Werveling organiseert voordrachten en thema-avonden rond antroposofie en steinerpedagogie. Ouders, familie, kennissen, leerlingen, studenten zijn van harte uitgenodigd.

Alle activiteiten vinden plaats in de Middelbare steinerschool van Turnhout – Peter Benoitstraat 26. De school huist momenteel in de gebouwen van PT2O, in afwachting dat haar eigen schoolgebouw gerenoveerd wordt.

Wie aanwezig wil zijn op een van de activiteiten moet zich niet op voorhand aanmelden. Je kan gebruikmaken van de speelplaats als parking.

We starten steeds stipt om 20 uur en eindigen ten laatste om 22 uur.

De toegangsprijs bedraagt 15 €, leerlingen en studenten onder de 25 jaar betalen 10 €. Indien je omwille van financiële beperking een verminderd tarief wil bekomen, kan je je toegangskaart(en) laten klaarleggen aan de inkom. Je stuurt dan op voorhand een mailtje naar de.werveling@msvturnhout.be en geeft zelf aan welk bedrag je wil/kan betalen.

Programma voor 2023-2024

Dinsdag 28 november 2023 om 20 uur
MYRIAM DRIESENS
Is de steinerpedagogie christelijk?

Voordrachtthema: Op deze avond snijden we al onmiddellijk een moeilijk thema aan, zeker in de huidige tijd waarin de katholieke kerk in het oog van de storm staat omwille van ontoelaatbare feiten. Vele mensen maken geen onderscheid tussen deze kerk als instituut en het daarvan losstaande geloof in het bestaan van een geestelijke wereld. Het lijkt wel of er in toenemende mate een aversie is voor het woord Christus. Toch is het antwoord op de vraag of onze steinerpedagogie christelijk is in wezen een Ja. Dat is echter afhankelijk van het hanteren van een radicaal zuiver Christusbegrip. 

Spreker: De voordracht wordt gegeven door Myriam Driesens die priester is in de Christengemeenschap (zie hieronder), een beweging voor religieuze vernieuwing. Vóór zij priester werd, was ze als pionier-leraar verbonden aan de bovenbouw van de steinerschool in Leuven.

Iets over de Christengemeenschap

De Christengemeenschap is ontstaan toen jonge theologiestudenten 100 jaar geleden met een indringende vraag leefden. Hoe kunnen na een schokkende wereldoorlog mensen en gemeenschappen waardig hun levensweg oppakken en vervolgen?

Het werd ook een vraag naar vernieuwing van het christelijke leven zelf die recht doet aan de zich steeds verder van instituties, nationaliteit, ras en gender emanciperende mensenziel.
Een 45-tal protestantse en katholieke studenten en theologen zijn daartoe in 1922 eenvoudigweg begonnen met het stichten van gemeenten in Duitsland en Zwitserland en later over de hele wereld. Deze stichters van de Christengemeenschap kwamen met hun vernieuwingsvragen naar Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Zijn geesteswetenschap bleek de vruchtbare basis voor de uitbreiding en verdieping van de theologie.

Dinsdag 23 januari 2024 om 20 uur
LUC VANDECASTEELE
Grensvervaging tussen het mannelijke en het vrouwelijke

Voordrachtthema: Graag verdiepen we ons in wat het betekent om als meisje of jongen geboren te worden. Hoe ervaren we het kind-, jongere-, mens-zijn als meisje of jongen, man of vrouw? We gaan in op de ontwikkeling van het mannelijke en het vrouwelijke. We kijken vanaf de oorsprong via de
conceptie naar ontstaan, ontwikkeling en vorming van onze geslachtelijkheid en de invloed hiervan op ons bestaan.
Dit is ook een onderwerp dat erg leeft in onze scholen, bij de kinderen en ouders van deze tijd. We gaan ook zeker in op overpeinzingen rond de geslachtelijkheid van de mens en op de gender vragen van onze
tijd. Hieraan verbinden we wat dit betekent voor ouders en leerkrachten in hun dagdagelijkse praktijk als opvoeder.

Spreker: Luc Vandecasteele was huisarts van mei 1980 tot aan zijn pensionering einde 2019. In 1979-80 volgde hij de opleiding in de antroposofische geneeskunde in Nederland, na afronding van de universitaire
opleiding tot arts in 1978. Sinds de prille jaren ’80 tot op heden is hij adviserend schoolarts in Aalst en sinds de prille jaren ’90 ook in Gent. De gezonde ontwikkeling van kinderen is dan ook een groot interessegebied. Verder ook: de verdieping van de wetenschappen door de antroposofische
geesteswetenschap; filosofie en religie; politiek en het sociale vraagstuk; natuur en landbouw.

Dinsdag 5 maart 2024 om 20 uur
LUC D’HEU
Bewust in het leven leren staan met de antroposofie in de onderstroom

Toelichting bij het thema:
De spreker had in zijn lange en rijkgevulde leven vooral één focus: het
noodzakelijke en dringende bewustzijn te ontwikkelen en te doen groeien
bij zichzelf maar ook bij iedereen in zijn omgeving. Zo’n groei gebeurt
stapsgewijze, ieder naar eigen kunde en ritme. Voor de spreker ontvouwt
zich deze ontwikkelingsweg binnen het dagelijkse leven en speelt de
binding tussen bewustzijn en willen een essentiële rol. Bij de vele schone
maar ook tragische voorvallen in zijn leven, heeft de antroposofie zeer
bepalend geweest: het herkennen en erkennen als middel om het
toekomstige te ontmoeten en dit niet te ontwijken. Voor de spreker zijn
de omvorming van het bewustzijn en het kunstzinnig tegemoet treden
van het leven – tege-moed met heel veel moed – de kern van de
levensopdracht en van zijn levensloop.
De spreker: Luk D’Heu (°1944) is vooral bekend als acteur in theater,
Tv-series en films. Hij studeerde schilderen, beeldhouwen en grafiek in
Sint-Lucas in Brussel. Al vanaf zijn 14 en dat gedurende 22 jaar was hij
de helft van een komisch duo. Rond de leeftijd van 24 leerde hij de
antroposofie kennen en dit was voor hem zeer aanvullend op zijn
klassieke opleiding.
Op bijzondere wijze werd Luk ook in
1976 medeoprichter van de tweede
Vrije School in Vlaanderen, namelijk
de Lierse Sterrendaalders. Iets later
gaf hij ook zelf les in de Antwerpse
Hiberniaschool, de pionier-
steinerschool. Door zijn beroep in
het theater reisde Luk ook de
wereld rond.
Binnenkort wordt Luk D’Heu 80 jaar
en momenteel is hij vooral plastisch
bezig.

Dinsdag 23 april 2024 om 20 uur
JACQUES MEULMAN
Wat als jongeren vast geraken in het leven?

Beknopte beschrijving van de inhoud
Het gevoel van vast te lopen komt veel voor onder jongeren. Dat is zorgelijk. De
kindertijd en jeugd zouden toch eigenlijk relatief zorgeloos moeten zijn.
Elk nieuw leven begint met beweging, met de wil om te gaan staan en uit zich in de vreugde om te kunnen lopen en het verlangen om je levenspad te vinden en te bewandelen. Wat gebeurt er dan toch met onze jongelui die vastlopen ? Wat is er dan met die wilskracht en die levensvreugde gebeurd? Hoe is dit vastlopen te begrijpen? Wat staat ons te doen?

Iets over de biografie van Jacques Meulman
Na 24 jaar onderwijservaring en het afronden van de 4-jarige deeltijdopleiding voor Biografisch Consulent, volgde Jacques in 2000 de opleiding klinische- en
gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Leiden als voorbereiding op de
postacademische opleiding Antroposofische Psychodiagnostiek, Gespreks- en
Psychotherapie. Tussen 2014 en 2019 heeft hij met een grote groep mensen in
Amsterdam 12 symposia over “Gezondmakend Onderwijs” georganiseerd, waarbij steeds de kwaliteit van het onderwijs werd belicht vanuit de doorwerking in de levensloop van zowel onderwijsgevenden als onderwijsontvangenden. Tegenwoordig werkt Jacques twee tot drie dagen per week in zijn eigen praktijk, geeft voordrachten en verzorgt na- en bijscholingen voor lerarencolleges en collega’s in beroepsopleidingen.

Dinsdag 28 mei 2024
PETER DE GRAEF
Doorheen nulpunten in het leven, met de antroposofie als ruggensteun

Over het thema van deze avond
Een leven zonder moeilijkheden, zonder weerstand is ondenkbaar. Van
nature zijn we geneigd om steeds het leuke, het prettige te betrachten en
het onprettige te vermijden. En zoals je overal kan zien, in de
samenleving, in de geschiedenis, in je persoonlijk leven: dat ontlopen lukt
gewoon niet. Hoe komt dat? Wat komt het ‘onprettige doen in onze levens
en hoe kunnen we er bijgevolg vaardiger mee om gaan?  

Over Peter De Graef
Peter De Graef (°1958) is bekend in Vlaanderen als
acteur, regisseur en theatermaker. Vanaf 1979
speelde hij bij verschillende gezelschappen en
begon hij ook zelf te schrijven. In verschillende
theatergroepen combineerde hij spel en regie. Al
zijn teksten hebben gemeen dat zij de toeschouwer
met veel humor op sleeptouw nemen in een wereld
van wreedheid, gekte en fantasie, waarin de
toeschouwer achter elke hoek zichzelf en de
werkelijkheid tegenkomt.
Via het project ‘zitten’ spreekt hij online over
mediteren in de meest sobere, egoloze vorm.
Gewoon zitten, met niets om handen met
reisgezel Peter De Graef als ‘zitter’. Hij moedigt
aan door zelf in stilte te gaan en associatieve gedachten te delen.

Wie elke dag de tijd neemt om te zitten,
onderhoudt zijn binnenste. Het is even gewoon en
noodzakelijk als tandenpoetsen. Doen we het niet,
dan wordt ons binnenste vuil, voelen we ons
verward en wordt onze wereld troebel. Maar net als
tandenpoetsen, is de dagelijkse gewoonte
belangrijk. Dat lukt met vallen en opstaan, met
geduld en vriendelijkheid.